Tietosuojaseloste

Tekme Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 10.10.2018.


Rekisterinpitäjä Tekme Oy

Terminaalitie 10
13430 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2145554-9

Rekisterin nimi

Tekme Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito. Asiakkaan verkkosivuilla antamasta palautteesta ei kerätä rekisteriin asiakastietoja. Tiedot tallennetaan nimettömänä ja myös luovutetaan eteenpäin nimettömänä tilaajan (kuten Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen Keskussairaala) edustajille. Tarjouspyynnöissä annettavat asiakastiedot tallennetaan asiakassuhteen hoitoa varten Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n yhteiselle verkkoasemalle ja tarvittaessa laskutusjärjestelmiin.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
 • ikä tai syntymäaika
 • henkilön kuva
 • alaikäisen käyttäjän huoltajan nimi ja yhteystiedot
 • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu yksilöintitieto
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
 • yrityksen Y-tunnus
 • yrityksen nimi
 • henkilön itsensä ilmoittamat tiedot

Evästeet (Cookies)

Tekme Oy:n sivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla internetsivujen ylläpitäjä tunnistaa sivuilla vierailijoiden käyttämät sivut ja näiden käytössä olevat selaimet sekä käytetyn IP-osoitteen. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut / Tools” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset / Internet options” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja/Privacy”, ”Lisäasetukset/Advanced”. Valitse kohta ”Ohita automaattinen evästeiden käsittely / Override automatic cookie handling”, valitse sitten ”Estä/Block” kohdissa ”Ensimmäisen osapuolen evästeet/First party cookies” ja ”Kolmannen osapuolen evästeet /Third party cookies”. Valitse tämän jälkeen ”OK”.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle joko itse tai hänen suostumuksellaan yhteistyötaholtamme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.
Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Alihankkija käyttää robotiikkaa ja Microsoftin tuotteita. On mahdollista että tietoja voi joissain tilanteessa siirtyä EU:n ulkopuolelle.

Siirrot toteutetaan aina lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, koska osa Tekmen ulkopuolisista palvelu- tai ohjelmistotoimittajista saattaa sijaita tai käsitellä henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolella. Henkilötietolain (523/1999) 23§:n ja Tietosuoja-asetuksen (2016/679) 46 artiklan mukaisesti henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan, mikäli rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

• Manuaalinen aineisto:

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Arkaluontoinen aineisto hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä.

• Digitaalinen aineisto:

Pääsynhallinta Tekmen henkilötietoja sisältävään aineistoon perustuu keskitettyyn käyttäjärekisteriin ja siihen liittyvään pääsynhallintajärjestelmään. Käyttöoikeuksia luodaan tarvittaessa pääsynhallintaprosessin mukaisesti. Tekmen päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Tekme edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja asiakkaan henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme asiakastietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa käsittelyä, mikäli lainsäädännön edellyttämä peruste täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin lainsäädännön perusteista täyttyy. Rekisterinpitäjä arvioi mahdollisuuden käsittelyn rajoittamiseen tapauskohtaisesti.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimitanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Yhteydenottopyyntö

Edellisessä kohdassa mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Tekmelle postitse tai sähköpostilla. Tämän lisäksi voit tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tarkastamaan omat tietosi erikseen sovittuna ajankohtana. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Tekme ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tekme kehittää palveluitaan säännöllisesti ja tämän vuoksi rekisterinpitäjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdollisista isommista muutoksista informoimme verkkosivuillamme erikseen. Muutoin muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen suoraan. Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteen sisältöön voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

Site by Atomi.